ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  นำกีฬา  รักษาวัฒนธรรมไทย  ก้าวไกลสู่สากลบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน      โรงเรียนเป็นแหล่งสร้างเสริมปัญญา ปัญญาเป็นแหล่งพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์