ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มาตรฐานเขียนโครงการ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 71.2 KB 0
แบบโครงการ ปี 2562 จากงานแผน Word Document ขนาดไฟล์ 181.1 KB 0
เฉลย ข้อสอบ 30 ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 19.78 KB 25
ตัวอย่างโปรเจค microbit 96
เล่ม 2 8
เล่ม 3 8
แผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 8
เอกสารเรียนเว็บกับครูวิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 99
คู่มือการยืมเงินอบรม 37
แบบฟอร์มเล่มรายงานการปฏิบัติงาน-โครงการ-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 159.53 KB 58
แบบฟอร์มโครงการใหม่ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 113.7 KB 45
4-มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.73 KB 51
แบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บ.พ. Word Document ขนาดไฟล์ 36.94 KB 62
ปกรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 72
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 68
bike for dad 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 123
ตัวอย่างทำวารสารหนังสื่อรุ่น ZIP Archive ขนาดไฟล์ 489.44 KB 75
ตัวอย่างทำวารสาร1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.02 MB 87
SAR ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 799.03 KB 78
8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.7 KB 73
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.99 KB 69
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.43 KB 62
5 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.06 KB 69
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.3 KB 55
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 422.36 KB 70
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 438.51 KB 57
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 438.75 KB 61
เกียรติบัตรธรรมะ สำหรับเปิดกับ word รุ่นเก่า Word Document ขนาดไฟล์ 690 KB 179
เกียรติบัตรธรรมะ Word Document ขนาดไฟล์ 674.67 KB 197
แผ่นพับ 56 Word Document ขนาดไฟล์ 761.27 KB 1014
เศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน เรื่อง วัยใสหัวใจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 228
เศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน เรื่อง อุ่นไอในพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 735
เศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน เรื่อง บนเส้นทางต่างวิถี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 221
html Word Document ขนาดไฟล์ 245 KB 324
แบบฟอร์มรายงานผล รูปเล่ม Word Document ขนาดไฟล์ 158.73 KB 321
แบบเขียนกิจกรรมปี 56 Word Document ขนาดไฟล์ 67.21 KB 185
แบบรายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 670
เกียรติบัตรระดับภาค กลุ่มสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 211
เกียรติบัตรระดับภาค กลุ่มสาระสังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 214
เกียรติบัตรระดับภาค กลุ่มสาระการงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 251
คำพูดพื้นฐานภาษาจีน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.31 KB 2595
คำพูดพื้นฐานภาษาจีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.78 KB 318
แบบทำ Portfolio Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 742
บันทึกข้อความนำข้อมูลเข้าเว็บบรรพตพิสัยพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.75 KB 223
เอกสารการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 85.73 KB 419
แบบฟอร์มสรุปผล 54 Word Document ขนาดไฟล์ 105.93 KB 254
แบบสรุปผลโครงการปี ๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 106.85 KB 540