ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปผลโครงการปี ๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 106.85 KB 482
แบบฟอร์มสรุปผล 54 Word Document ขนาดไฟล์ 105.93 KB 213
เอกสารการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 85.73 KB 372
บันทึกข้อความนำข้อมูลเข้าเว็บบรรพตพิสัยพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.75 KB 201
แบบทำ Portfolio Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 708
คำพูดพื้นฐานภาษาจีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.78 KB 277
คำพูดพื้นฐานภาษาจีน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.31 KB 2544
เกียรติบัตรระดับภาค กลุ่มสาระการงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 221
เกียรติบัตรระดับภาค กลุ่มสาระสังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 186
เกียรติบัตรระดับภาค กลุ่มสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 186
แบบรายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 630
แบบเขียนกิจกรรมปี 56 Word Document ขนาดไฟล์ 67.21 KB 154
แบบฟอร์มรายงานผล รูปเล่ม Word Document ขนาดไฟล์ 158.73 KB 291
html Word Document ขนาดไฟล์ 245 KB 240
เศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน เรื่อง บนเส้นทางต่างวิถี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 183
เศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน เรื่อง อุ่นไอในพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 700
เศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน เรื่อง วัยใสหัวใจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 185
แผ่นพับ 56 Word Document ขนาดไฟล์ 761.27 KB 950
เกียรติบัตรธรรมะ Word Document ขนาดไฟล์ 674.67 KB 161
เกียรติบัตรธรรมะ สำหรับเปิดกับ word รุ่นเก่า Word Document ขนาดไฟล์ 690 KB 156
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 438.75 KB 32
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 438.51 KB 31
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 422.36 KB 34
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.3 KB 30
5 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.06 KB 30
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.43 KB 31
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.99 KB 36
8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.7 KB 40
SAR ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 799.03 KB 42
ตัวอย่างทำวารสาร1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.02 MB 59
ตัวอย่างทำวารสารหนังสื่อรุ่น ZIP Archive ขนาดไฟล์ 489.44 KB 49
bike for dad 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 55
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 23
ปกรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 40
แบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บ.พ. Word Document ขนาดไฟล์ 36.94 KB 35
4-มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.73 KB 18
แบบฟอร์มโครงการใหม่ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 113.7 KB 21
แบบฟอร์มเล่มรายงานการปฏิบัติงาน-โครงการ-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 159.53 KB 23
คู่มือการยืมเงินอบรม 7