ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการยืมเงินอบรม 26
แบบฟอร์มเล่มรายงานการปฏิบัติงาน-โครงการ-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 159.53 KB 42
แบบฟอร์มโครงการใหม่ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 113.7 KB 36
4-มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.73 KB 32
แบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บ.พ. Word Document ขนาดไฟล์ 36.94 KB 48
ปกรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 55
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 44
bike for dad 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 71
ตัวอย่างทำวารสารหนังสื่อรุ่น ZIP Archive ขนาดไฟล์ 489.44 KB 60
ตัวอย่างทำวารสาร1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.02 MB 74
SAR ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 799.03 KB 59
8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.7 KB 53
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.99 KB 49
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.43 KB 45
5 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.06 KB 44
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.3 KB 40
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 422.36 KB 46
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 438.51 KB 45
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 438.75 KB 46
เกียรติบัตรธรรมะ สำหรับเปิดกับ word รุ่นเก่า Word Document ขนาดไฟล์ 690 KB 168
เกียรติบัตรธรรมะ Word Document ขนาดไฟล์ 674.67 KB 174
แผ่นพับ 56 Word Document ขนาดไฟล์ 761.27 KB 966
เศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน เรื่อง วัยใสหัวใจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 204
เศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน เรื่อง อุ่นไอในพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 715
เศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน เรื่อง บนเส้นทางต่างวิถี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 197
html Word Document ขนาดไฟล์ 245 KB 278
แบบฟอร์มรายงานผล รูปเล่ม Word Document ขนาดไฟล์ 158.73 KB 305
แบบเขียนกิจกรรมปี 56 Word Document ขนาดไฟล์ 67.21 KB 169
แบบรายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 655
เกียรติบัตรระดับภาค กลุ่มสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 198
เกียรติบัตรระดับภาค กลุ่มสาระสังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 199
เกียรติบัตรระดับภาค กลุ่มสาระการงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 231
คำพูดพื้นฐานภาษาจีน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.31 KB 2565
คำพูดพื้นฐานภาษาจีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.78 KB 296
แบบทำ Portfolio Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 726
บันทึกข้อความนำข้อมูลเข้าเว็บบรรพตพิสัยพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.75 KB 213
เอกสารการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 85.73 KB 403
แบบฟอร์มสรุปผล 54 Word Document ขนาดไฟล์ 105.93 KB 241
แบบสรุปผลโครงการปี ๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 106.85 KB 519