ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 3 สิงห

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
รับ 31 คน
หมดเขต 3 สิงหาคม 2558

คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด
-นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
-สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
หรือกรมการศาสนา

-ผู้สมัครต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

เว็ปไซต์ http://admission.up.ac.th/main2/

โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2558,15:21   อ่าน 425 ครั้ง