ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัญชลี บุญยังอนันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวประพิศ พรมศิลา
ครู คศ.3

นายตระการ กล้ากสิกิจ
ครู คศ.3

นางสาวพรรนิษา ศรีหุ่น
ครู คศ.1

นางวัชรินทร์ สุดสีสังข์
ครู คศ.1

นายมรรคณา คารวะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสโรชา พวงทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ