ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุชาติ ศิริชู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปรานอม อินทร์หอม
ครู คศ.2

นางจันทร์เพ็ญ เขียวสอาด
ครู คศ.3

นายอนุวัฒร พูลเอี่ยม
ครู คศ.1

นางสุวิชาดา เกษหอม
ครูผู้ช่วย

น.ส.สุรีรัตน์ หมีภู
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก บุญลี้
ครูผู้ช่วย