ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุชาติ ศิริชู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปรานอม อินทร์หอม
ครู คศ.2

นางจันทร์เพ็ญ เขียวสอาด
ครู คศ.3

นายอนุวัฒร พูลเอี่ยม
ครู คศ.1

นางสุวิชาดา เกษหอม
ครูผู้ช่วย

น.ส.สุรีรัตน์ หมีภู
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก บุญลี้
ครูผู้ช่วย

นายปณิธาน พรมชัยชนะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายปรัชญา เจริญทรัพย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ