ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพัชรา ปรีชาชาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวันทนา กระดังงา
ครู คศ.3

นางมาลินี มูระวงษ์
ครู คศ.3

นายสิทธิพร พุ่มเกิด
ครู คศ.1

นางสาวปินัชยา นาคจำรูญ
ครู คศ.1

นางสาวน้ำฝน วงศ์ดวงดำ
ครูอัตราจ้าง(เคมี)

น.ส.เพชรรัตน์ คลังฤทธิ์
ครู คศ.1

น.ส.ศิรินภา หมั่นเขตร์กรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจมาศ นุชประสาท
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรรัตน์ จรรยา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมโรจน์ สมณาศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นายสุเมธ สระทองแป้น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวกุลวลี ลาวรรณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวพรสวรรค์ ทองเงิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายวรวัฒน์ สมบัติมั่นคง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวศิริณญา ม่วงพลับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวนรินทิพย์ ศาสตร์สุโข
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ