ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพัชรา ปรีชาชาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวันทนา กระดังงา
ครู คศ.3

นางมาลินี มูระวงษ์
ครู คศ.3

นายสิทธิพร พุ่มเกิด
ครู คศ.1

นางสาวปินัชยา นาคจำรูญ
ครู คศ.1

น.ส.เพชรรัตน์ คลังฤทธิ์
ครู คศ.1

น.ส.ศิรินภา หมั่นเขตร์กรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจมาศ นุชประสาท
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรรัตน์ จรรยา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมโรจน์ สมณาศักดิ์
ครูผู้ช่วย