ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสายชล เขียวสอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางขวัญจิต บุญมาก
ครู คศ.3

นางสาวหนึ่งฤทัย ตั้งถิ่น
ครู คศ.1

นางนภิศ ก้อนทอง
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี ไพโรจน์
ครู คศ.1

น.ส.พัชราภา เจริญโพธิ์
ครู คศ.1

นายอำนาจ ทองนิตย์
ครู คศ.1

นางสาวสุชาดา สุขทอง
ครู คศ.3