ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเลิศเกียรติ แซ่ตั้ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวราภรณ์ ภู่ทับทิม
ครู คศ.3

นางทอนทิรา ชุมดาวงษ์
ครู คศ.3

นายผจญ สินบุญมา
ครู คศ.3