ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุชาติ นิชเปี่ยม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบุรินทร์ บุญมาก
ครู คศ.3

นางสาวฉัตรวิมล เข็มพันธ์
ครู คศ.1

นายอนุพงษ์ รักยุติธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3