ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวิลาวัลย์ นาคภพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธีรสิทธิ์ คงดิษฐ์
ครู คศ.3

นายเกรียงไกร คงกรุด
ครู คศ.3

นายประสิทธิ์ กาละภักดี
ครู คศ.3

นายธวัธชัย กระดังงา
ครู คศ.2

นางสมใจ ตันติวัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางรัชดา สินจีน
ครู คศ.2

นายสราวุฒิ สาจิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายนันทพันธ์ คุณดิลกชุติวัต
พนักงานราชการ

นางสาวธุมวดี บุรีวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอาทิตยา ชุ่มแป้น
ครูผู้ช่วย