ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปัญจพร ศิริชู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริวรรณ อรพินปฏิพัทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวพัทรนันธ์กรณ์ สำรองพันธุ์
ครู คศ.1

น.ส.รัตติกาล คันนาทิพย์
ครูผู้ช่วย

นายกวีพัฒน์ ขุมโมกข์
ครูผู้ช่วย

น.ส.ณัฐพร เครือแก้ว
ครูผู้ช่วย

น.ส.รัชนีกร สิงโต
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริลักษณ์ ฤทธิ์ชัยเจริญ
ครูผู้ช่วย

นายอัครา สีพูแพน
ครู คศ.2

นางสาวศศิชา นาแพง
ครูผู้ช่วย